POVĚZ MI… JAK VÉST PROFESIONÁLNÍ ROZHOVOR S DĚTMI MEZI 4 A 12 LETY (Martine F. Delfos)

Naša druháčka máva občas výbuchy hnevu. Ale záhadne len v dňoch, keď chodí do školy. Keď sú prázdniny / karanténa / počas choroby… nič. Niežeby sa vtedy nehnevala, ale rozdiel je v intenzite. V triede sa už objavila šikana, ale šikanou to nie je. V škole sa jej darí, medzi kamarátkami sa cíti dobre, hladná často nebýva. Keď som sa snažila dopátrať príčiny, narazila som na webe vydavateľstva Portál na titul Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Myslela som si, že s jeho pomocou z dcéry vypáčim niečo, čo mi doteraz nepovedala. Nakoniec som sa od nej nič nové nedozvedela, ale príručka moje očakávania aj tak naplnila – pomohla mi objaviť dôvod nezvládania emócií. Ale o tom viac nižšie v texte.

Bez omáčky

Posledná kniha o výchove, ktorú som čítala, bola Krotitelia displejov – zaujímavá, užitočná; autorka v nej cituje množstvo štúdií a prieskumov, ale na môj vkus tam bolo príliš veľa omáčky. Nevravím, že takéto tituly nemajú na trhu svoje miesto, ale ja mám radšej hutnejší štýl, akým píše autorka Pověz mi…

Hoci Martine F. Delfos mala v prvom rade ambíciu napísať praktický manuál pre všetkých, ktorí sa s deťmi rozprávajú (pomáhajúce profesie, učitelia, rodičia), Pověz mi… je zároveň odborná monografia – stručná, vecná, prehľadná, s množstvom citácií a 13-stranovým zoznamom použitej literatúry. Bez sugestívneho jazyka a snahy ohúriť čitateľa z tohto titulu asi bestseller nebude, ale mne sa čítal výborne. Psychologička a psychoterapeutka Delfos ho zjavne písala so zámerom, aby si ho mohli prečítať aj laici. Každý čo len trochu odborne znejúci termín je zrozumiteľne definovaný.

Prečo sa holandčina zdá Vietnamcom nelogická a prečo deti nedodržiavajú pravidlá konverzácie

Pravidlá konverzácie jazyka nie sú vždy jasné, logické, priamočiare (vietnamským migrantom sa napríklad zdali nelogické gramatické pravidlá holandčiny: „Martino, proč říkáte ‚jeden stůl, dva stoly‘? Je přece jasné, že je stolů víc než jeden. (…) A proč říkáte: ‚šel jsem‘, když řeknete ‚včera‘? Je to přece jasné, nemusí u toho být ještě minulý čas!“(s. 18)). Nedá sa preto očakávať, že ich dieťa odmalička bude do bodky správne aplikovať. Martine F. Delfos parafrázuje Jana van Haarena, podľa ktorého si komunikácia s deťmi vyžaduje hravosť a oslobodenie od zaužívaných schém. Dospelí sa majú zúčastniť „fantázií, snů, symbolů, nápadů a pocitů. Znamená to zbavit se strnulosti a snahy o výkon, snahy normovat, interpretovat, vyhrát a konkurovat“ (s. 19).

„Dospělí se často mylně domnívají, že když dítě dokáže slova nějakého jazyka vyslovovat, je také schopno formulovat otázky, jimiž se zabývá. Určitě do věku 10 let tomu tak rozhodně není. Děti mohou například z důvodu neschopnosti slovně vyjádřit to, na co se chtějí zeptat, opakovat stejnou otázku. Dospělí toto chování nezřídka interpretují jako nepozornost. (…) Děti ještě nedokážou rozhovor správně formulovat podle pravidel, která používají dospělí. Jedním z pravidel, jež řada dospělých imlicitně používá, je například stručná formulace, jíž děti velice často nejsou schopny.

Dospělí přerušují řadu iniciativ dětí k rozhovoru. Poskytnou často dítěti příliš málo času, aby samo vyjádřilo, co chce říct, a rozhovor převezmou (s. 18 – 19).“

Ďalším pravidlom, ktorému sa deti musia podriadiť, je, že komunikácia prebieha takmer výlučne verbálne (odhliadnuc od nevedomej reči tela a pod.). To je pre deti občas problém, preto sa rady vyjadrujú hrou a gestami. Keď dospelí takéto prejavy kreativity nepotláčajú (vetami typu Neukazuj, ale povedz, čo chceš!), ale podporujú, deti dosahujú úžasné výsledky, ako napríklad v experimentálnej škôlke Reggio Emilia (s. 22).

Prečo si deti často rozprávajú samy pre seba? Jazyk pre ne nie je len prostriedkom komunikácie, ale aj spôsobom, ako si všetko v hlave utriediť.

Dá sa deťom vôbec veriť?

Veľmi zaujímavá je kapitola o sugestibilite detí. Táto otázka sa skúmala najmä v kontexte spoľahlivosti výpovedí detských svedkov na polícii a pred súdom. Mnohé právne poriadky vychádzajú z toho, že dieťa je veľmi ľahko ovplyvniteľné, a preto jeho výpoveď nemá veľkú váhu. Ako uvádza Martine F. Delfos, problém je v tom, že tento názor často vychádza zo starých výskumov. Tie spočívali v tom, že výskumníci deťom kládli sugestívne otázky: Akej farby sú fúzy vášho pána učiteľa? 90 % detí uviedlo farbu; učiteľ pritom žiadne fúzy nemal (s. 26).

Základnou detskou axiómou je, že dospelý má vždy pravdu a nechce klamať. Preto aj zjavne nelogickú otázku môžu považovať za nejakú hru a uvedú odpoveď, o ktorej si myslia, že ju výskumník chce počuť. Z podobných výskumov sa preto nedá vyvodiť, že deti nemajú kritické myslenie. Naopak, keď im zavádzajúce otázky kladie ich rovesník, odpovedajú omnoho lepšie. Deti sú teda rovnako hodnoverní svedkovia ako dospelí.

Dôležitou podmienkou napríklad pri výsluchu však je, že sa deťom nesmú klásť sugestívne otázky. Tie musia byť zároveň stručné, ale presné:

„Protože malé děti věnují větší pozornost hlavním liniím událostí než podrobnostem (…) jsou více ovlivnitelné, jedná-li se o tyto detaily, například o charakteristiky věcí nebo osob na rozdíl od jednání (…).

Den po pranici ve škole se paní učitelka ptá Marie, jestli Jonas strčil i do ní. Marie, která je ráda, že se věnuje pozornost tomu, že do ní někdo před třemi dny strčil, rychle odpoví: „Ano.“ Přitom pomíjí skutečnost, že do ní strčil Dirk a že to bylo před třemi dny, nikoliv včera. Kdyby paní učitelka otázku položila otevřeněji a jednodušeji, neptala by se jen na jednání, ale i na to, kdo se ho případně dopustil („Strčil do tebe někdo včera?“ a „Kdo tedy?“), Marie by pravděpodobně odpověděla správněji.“ (s. 25)

Detské „klamanie“ môže mať úplne iné príčiny, ako predpokladajú dospelí. Hoci už malé deti veľmi dobre odlišujú realitu od fantázie, niekedy medzi nimi „prepínajú“ bez toho, aby to explicitne uviedli. Predpokladajú totiž, že vševediaci dospelý vie o všetkom, čo sa deje v ich hlave (s. 28). Preto treba jasne rozlišovať medzi zámerným klamaním a fantazírovaním alebo snahou prispôsobiť sa dospelému.

Martine F. Delfos uvádza aj znaky, ktoré sprevádzajú klamanie: častejšie mrkanie, rozšírenie zreničiek, zvýšený hlas, zvýšená hlasitosť, rýchlejšie rozprávanie a častejšie váhanie pri reči (s. 73). Menej spoľahlivé, ale častejšie signály klamstva sú: menej pohľadov na partnera, menej smiechu, časté zmeny postoja, pomalšia reč a dlhší čas medzi otázkou a odpoveďou (s. 74). Pre zaujímavosť sem dávam odkaz na video k tejto téme:

Prečo dialóg s deťmi niekedy viazne a čo s tým

Ako zabezpečiť, aby sa dieťa skutočne rozprozprávalo aj o zložitejších témach? Autorka v podstate nevraví nič prevratné: obe strany musia byť rovnako motivované, rozhovor musí byť pre obe strany príjemný, teda nemá byť jednostranný a vedený pod nátlakom. Dieťa má mať dostatok času na vyjadrenie a netreba ho nasilu tlačiť do odpovedí, treba mu dať možnosť neodpovedať. Ak by kniha obsahovala len takéto všeobecné rady, mala by hodnotu tuctového článku zo ženského časopisu. Autorka ich však rozoberá podrobnejšie a na konkrétnych situáciách ukazuje, ako sa dá tá istá myšlienka vyjadriť celou škálou spôsobov od silne sugestívnych až nátlakových viet po rešpektujúce vyjadrenia, ktoré dieťaťu ponechávajú priestor odmietnuť pohľad dospelého a vyjadriť svoj vlastný názor na vec.

Pověz mi… podrobne rozoberá, ktoré situácie môžu v dieťati vyvolávať napätie. Keď je napätia v komunikácii príliš veľa (alebo aj z celkom iných dôvodov: keď je dieťa emočne preťažené alebo sa len potrebuje hýbať), dieťa reaguje pre dospelých neprijateľne:

dítě dělá, že vás neslyší (známé „problémy se sluchem“);

dítě se nesoustředí na rozhovor, ale na jinou aktivitu;

dítě zaujme vyčkávavý postoj;

dítě sa aktivně neúčastní rozhovoru;

dítě odpovídá stručně a neurčitě;

dítě odvrací pohled;

dítě uteče (s. 79).

Takýto pasívny odpor, ktorý dospelí považujú za prejav neúcty voči nim, však môže mať celkom iné príčiny. Často je to signál, že niečo v komunikácii škrípe a dieťa si s tým nevie poradiť inak.

Veci, ktoré dospelých pri rozhovore s deťmi vyrušujú, sú často signálmi nejakej potreby alebo nepohody. Martine F. Delfos to vyjadrila takto: dieťa sa na stoličke nehojdá len tak po nič, za nič, rovnako ako sa dospelý len tak po nič za nič nehrá so svorkou.

„Vyvolává-li rozhovor napětí, budou mít děti sklon uvolnit toto napětí prostřednictvím pohybů. Pak se často neklidně a rušivě houpají na židli (…). Znamená to, že je pak lépe vést rozhovor za aktivních podmínek, při procházce nebo při hre než při klidném sezení proti sobě.“ (s. 31)

Rudo Sloboda rozumel aj deťom

V lete sme s deťmi čítali skvelú knižku Ruda Slobodu Ako som sa stal mudrcom (recenzia tu). V jednej kapitole cudzia žena od 5-ročného chlapčeka vyzvedá, ako sa volá. Keď jej neodpovie, urazená pani sa ho spýta, či nemá jazyk. Na to si Janko ostentatívne odlizne zo zmrzliny. 🙂 Na túto a podobné scény, ktorými Sloboda tak nádherne zachytil detskú dušičku, sa dá presne aplikovať odborný výklad Martine F. Delfos.

Dieťa je v rozhovore s dospelým (už len svojou výškou) vždy v postavení toho, kto ťahá za kratší koniec. Druhému môže preto (často neoprávnene) pripisovať zlé úmysly. Ak nepozná cieľ rozhovoru, môže to preň byť zdrojom napätia.

Ako napraviť rozhovor, keď sa zasekne? Metakomunikáciou

A Delfosovej vysvetlenia nesedia len na Slobodu. Môžem úprimne povedať, že vďaka knihe Pověz mi… lepšie rozumiem svojim deťom. Pobavil ma zoznam nežiaducich reakcií zo strany 79, ktorý citujem vyššie. Moje deti majú v repertoári všetky tieto triky. 🙂 Keby takto reagovali dospelí, považovali by sme ich za arogantných, nevychovaných, hlúpych či psychicky chorých. Prečo sa teda dospelí takto nesprávajú? Jednak si osvojili nepísané kultúrne normy, ktoré toto všetko zakazujú; jednak majú účinný nástroj, ktorým môžu pokazenú komunikáciu napraviť: metakomunikáciu.

Sú to vety, ktorými nekomentujeme obsah, ale priebeh rozhovoru (Vidím, že už sa ti nechce veľmi odpovedať. Asi si už unavený; preložme teda rozhovor na inokedy). Martine F. Delfos neustále zdôrazňuje, aká je metakonumikácia dôležitá a odporúča zakaždým, keď rozhovor z akéhokoľvek dôvodu viazne, otvorene o tom hovoriť, pomenovať prípadné príčiny a možné riešenia. Často pomáha, keď si účastníci rozhovoru vysvetlia, čo od rozhovoru očakávajú. V podstate sa dá povedať, že ten, kto ovláda metakomunikáciu, je pre ostatných príjemným partnerom na konverzáciu.

Metakomunikácia však určite nie je silná stránka detí. Preto ich niekedy, keď nešikovne rozvíjajú tému, nespravodlivo obviňujeme, že pletú piate cez deviate. Ony však len často nevedia témy explicitne premostiť. Preto aj tu platí, že trpezlivosť a vnímavosť sú najdôležitejšie vlastnosti pre všetkých, čo pracujú s deťmi.

Deti sú najväčší odborníci

Autorka tiež neustále zdôrazňuje, že na deti by sme sa mali pozerať ako na expertov. Dieťa je samo najlepším odborníkom na vlastné prežívanie, vlastné pocity, potreby a zážitky. Na prvé počutie to znie ako oxymoron. Každý rodič by vedel denne uviesť tisíc nových príkladov, ako sa deti mýlia, ako nevedia predvídať dôsledky svojho konania. Ale čím viac nad tým rozmýšľam, tým viac si uvedomujem, ako moje deti túto rolu expertov milujú. Zbožňujú, keď mi môžu rozprávať o veciach, ktoré zažili len ony. Deti nepotrebujú počúvať dospelých (tradičný model výchovy), deti potrebujú hlavne to, aby dospelí úprimne počúvali ich. Keď sa obzerám vo svojom okolí, všetci rodičia šťastných detí presne toto veľmi dôsledne robia.

Kalokagatia po slovensky

Ďalšia téma, ktorá sa v Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety objavuje opakovane a veľmi naliehavo, je dôležitosť pohybu. Potláčanie tejto potreby (napríklad počas dlhého rozhovoru) môže viesť k nepokojnému až agresívnemu správaniu, ale tiež úzkostlivosti. Netýka sa to, samozrejme, len detí s ADHD. Pri čítaní tejto knihy som nadobudla pocit, že práve toto je hlavný dôvod, prečo máme u nás doma vždy po príchode zo školy cirkusové predstavenie.

Nerozumiem, prečo v čase, keď väčšina rodičov chápe, že najprv musia byť naplnené základné potreby dieťaťa a až potom môžeme čakať, že dieťa bude šťastné, spokojné, nekonfliktné, sústredené, bude chápať, že má povinnosti a plniť ich, na inštitucionálnej úrovni takéto rozmýšľanie chýba.

Telesná výchova má nedostatočné miesto už v školských kurikulách a v praxi je to ešte horšie. Hádajte, ktorý predmet sa v čase pandemického skresávania rozvrhu u nás vyhodil ako prvý. Keď sa nestíha na iných predmetoch, dobieha sa na hodinách TV. Chcela by som, aby moje deti chodili do školy, kde je to celé naopak.

V závere sa nachádza súbor „cvičení“ ku každej kapitole. Pointou je, aby sa čitateľ dokázal vcítiť do kože dieťaťa v rôznych situáciách. Škoda, že autorka tieto úlohy oddelila od textu, ku ktorému sa vzťahujú, a odsunula ich na okraj, na úroveň poznámky pod čiarou. Lebo čítať si knižky výchove a aplikovať teóriu v praxi sú dve rozdielne veci. Práve takéto mentálne cvičenia dokážu v tomto smere zázraky.

Komu je kniha Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety určená

Z názvu vyplýva, že je určená v prvom rade ľuďom z pomáhajúcich profesií, ktorí vedú rozhovory s deťmi – psychológom, psychoterapeutom, sociálnym pracovníkom, policajtom atď. Obzvlášť by som odporúčala všetkým pedagógom.

Pověz mi… je však bestseller, preložený do mnohých jazykov, vyšlo už x-té vydanie – to naznačuje, že potenciálne publikum je omnoho širšie. S výnimkou jednej kapitoly, kde Martine F. Delfos radí, ako prelomiť ľady pri rozhovore s cudzím dieťaťom, je knižka rovnako užitočná aj pre rodičov, ktorí chcú svoje deti vychovávať citlivo.

Krátke zhrnutie celej knihy nájdete v článku Listening to Children, ktorý je voľne dostupný na stránke autorky.


Knihu Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety vydalo vydavateľstvo Portál v roku 2018. Má 232 strán a rozmer 160 × 230 mm. Vytlačili tlačiarne Rentis, s.r.o. Kúpiť si ju môžete tu.

Knihu mi na recenziu poslalo vydavateľstvo, ale verím, že môj názor na ňu to neovplyvnilo.

AKO PREŽIŤ HOME OFFICE S DEŤMI

Tým, čím bol Weinstein pre #MeToo, tým by mohol byť koronavírus pre postoj zamestnávateľov k homeofficovaniu. Len nedávno bol zverejnený prieskum, podľa ktorého na Slovensku z domu robia len 3 % zamestnancov. V čase pandémie a zatvorených škôl toto číslo rapídne rastie. Prácu z domu s malými deťmi na krku som si odskúšala na vlastnej koži v predstihu už počas našej kiahňovej karantény. Tu je zoznam overených pomocníkov, vďaka ktorým som to prežila

Prvý disclaimer: každé dieťa je iné, takže čo funguje na jedného…

Druhý disclaimer: neexistuje žiadna zázračná kniha, ktorá vám sama zabaví deti na dlhé hodiny (možno okrem Radiobuch :)). Ako pri všetkom v rodičovstve, aj tu platí, že sa treba pripraviť dopredu. Dieťa by si malo ku knihe dopredu vybudovať pozitívny vzťah tým, že mu ju rodič ukáže v čase, keď sa nikto nikam neponáhľa. Aby si knihu nespojilo s myšlienkou: „Toto mi mama podstrčí vždy, keď sa ma chce zbaviť.“ V takom prípade si ju, samozrejme, vopred znechutí. Sama som si takto odpálila pár úlohových kníh, o ktorých som si myslela, že to budú najväčšie esá. Preto odporúčam v prvom rade nepodceniť prípravu.

KNIHY NA HOME OFFICE S DEŤMI

Radiobuch

Radiobuch

No, jedna taká zázračná kniha, ktorá u nás fungovala aj bez akejkoľvek prípravy, predsa len existuje. Náš objav z Baobabu, Radiobuch. Tento tenučký zošit tabletové deti určite nezaujme (ospravedlňujem sa za pesimizmus, práve som dočítala Krotiteľov displejov 🙂 ). Pre všetky ostatné deti je to ideálna aktivita na homeofficovanie s rodičmi. Vystačia si s mobilom od rodičov, na ktorom si samy svojím tempom púšťajú inštrukcie na dokresľovanie situácií v zošite. Už na prvý pohľad je jasné, ako táto webstránka funguje a že ju robil niekto s ohľadom na cieľovú skupinu. Čierno-biela, bez zbytočných dekorácií (aby nič nerozptyľovalo), maximálne jednoduchá a funkčná. Nahrávka je rozdelená do kapitol a podkapitol, aby množstvo textu dieťa nezahltilo. A ak by predsa niečomu nerozumelo, môže si nahrávku zastaviť aj vrátiť späť.

Rozprávačka v knižke si skúša rôzne povolania – maliarka, prezidentka, kaderníčka, pilotka, kaskadérka – no, je to akčná žena. 🙂 Zakaždým sa posťažuje, aká náročná je to práca. Výborné je, že príbehy sú dostatočne realistické (až na hradného obra, ktorý sa prebudil pri natáčaní filmu), a pritom vtipné. Deti sa tak môžu aj celkom seriózne zamyslieť nad tým, že pozlátkové povolania (prezidentka, filmárka, kaskadérka) majú svoju odvrátenú stranu. Prezidentka sa cíti napríklad osamelo, pretože nemôže sama chodiť na ulicu medzi ľudí; maliarka sa musí vysporiadať so zákazkou, ktorá je jej proti srsti, ale za ktorú už zobrala zálohu.

Magdalena Rutová Radiobuch

Ešte viac ma potešilo, že autorka do inštrukcií vložila aj pár skutočne originálnych úloh na premýšľanie. Keďže prezidentka sa sťažuje, že jej limuzína v úzkych uličkách nevie manévrovať, deti pre ňu majú navrhnúť taký model, ktorý by sa mohol v zákrute ohnúť. Maliarka má namaľovať portrét muža s obrovským nosom tak, aby ho bolo na plátne poznať, ale aby nos nebolo vidieť!

Celá nahrávka je navyše celkom vtipná, inak by takto dobre nefungovala. Vďaka Radiobuchu som mala nerušené voľno aspoň na dve hodiny. Naša prváčka zatiaľ stihla asi polovicu kapitol. Potom prišla nadšene pochváliť túto originálnu dokresľovaciu knihu.

Celá audiočasť je voľne prístupná. Budete si však musieť dokúpiť zošit, do ktorého sa kreslí. Odporúčam malým školáčikom, ktorí už vedia všeličo kresliť a rozumejú češtine. Celú recenziu s ďalšími fotkami napíšem určite čoskoro, zatiaľ pridávam len odkaz na knižku na Martinuse.

VÝTVARNÉ AKTIVITY

Keďže na všetky krúžky sveta deti chodiť nemôžu a nejaké sme museli vyselektovať, ako prvý som vyradila výtvarný krúžok. Z knižiek ako Paper Zoo sa predsa výtvarné techniky naučia rovnako dobre. 🙂

Paper ZOO

Paper ZOO

V tejto konkrétnej knihe sa precvičujú koláže. Jej súčasťou je aj obálka s množstvom pestrofarebných papierov s rôznymi vzormi. Tie sa lepia na priložený biely papier a vložia pod jednu z desiatich šablón zvierat zo ZOO. Nie je to nič, čo by ste nevymysleli aj doma. Ale s touto knihou bude mať technika iste väčší úspech. 🙂

Podobne ako pri Fingerprint Activities a Sticker Shape Create, aj tu stačí deti trochu postrčiť, aby sa naučili novú techniku, a potom už ju samostatne používajú vo svojich kreáciách. Paper ZOO zoženiete na Martinuse.

Fingerprint Activities

Akákoľvek aktivita, ktorá spočíva v tom, že dieťa sa zababre od hlavy po päty, má úspech zaručený. Túto knihu máme doma už dosť dlho a zafungovala presne tak, ako som očakávala: poslúžila ako dobrá inšpirácia, od ktorej sa deti po pár dňoch odpútali a ďalej si vymýšľali svoje vlastné nápady. Podušky s farbou, do ktorej sa namáčajú prsty, nevyschli ani po dvoch rokoch. Viac tu.

Sticker Shape Create

Sticker Shape Create

Na tento zošit nedám dopustiť. Nedá sa ani spočítať, koľkokrát ma zachránil, keď som sa deťom nemohla venovať. Z nálepiek v základných geometrických tvaroch sa vyrábajú rôzne zvieratká, postavičky, rastlinky. Viac tu.

Dům za mlhou. Kniha, do které se musí kreslit!

Nie je to úplne zošit, pri ktorom vám dá dieťa na pol dňa pokoj – inštrukcie sú v češtine a malý výtvarník sa navyše potrebuje so svojimi výtvormi pravidelne pochváliť. Je tu však aj veľký priestor na samostatnú prácu. Jedna z najoriginálnejších, najprekladanejších a najoceňovanejších českých detských kníh. Recenzia tu.

Dům za mlhou. Kniha, do které se musí kreslit

NA PRECVIČENIE MOZGOVÝCH ZÁVITOV

Tangram pre deti

Tangram deťom ostentatívne podstrčím pred nos skoro vždy, keď potrebujem pracovať. Väčšinou zaberie. Viac tu.

Ariadnina nit

Ariadnina nit

Doma už máme peknú kôpku bludiskových kníh. Po čase však aj nášmu bludiskovému maniakovi začali všetky pripadať na jedno kopyto. To však neplatí pre Ariadninu nit (preklad z poľštiny), kde sa autorovi podarilo dostať do bludísk príbehy z gréckych bájí! V závere je obrázkový slovník so všetkými kentaurami, chimérami a spol. plus krátky sumár najznámejších bájí. Grécke povesti sme s deťmi ešte nečítali, Ariadninu nit som im objednala len kvôli bludiskám. Ale hneď v prvý večer sme si museli príbehy o Odysseovi a ďalších hrdinoch nájsť na internete, lebo deti boli z ilustrácií v tejto knižke úplne nadšené. Na home office odporúčam kombináciu Ariadnina nit plus audioverzia gréckych bájí (dá sa nájsť na YouTube). Ariadnina nit vyšla aj v slovenčine, my ju máme z vydavateľstva Host v češtine. Viac napíšem čoskoro.

Tajomná príroda, Tajomné bludiská

Počítanie, sčítavanie a bludiská na nejaký čas zamestnajú aj menších drobcov. O Tajomnej prírode som písala tu, Tajomné bludiská sú veľmi podobné. Väčšinu úloh zvládnu aj škôlkari od štyroch-piatich rokov (bludiská, počítanie zvieratiek), ale so sčitovaním do sto si poradia len školáci. Ak máte doma obe tieto kategórie, zapojte ich do spolupráce. Okrem týchto dvoch slovartoviek autorke Agnese Baruzzi práve vyšla podobná searchandfindovka Nájdi ma v Grade.

NETRADIČNÉ AKTIVITY

Stela, Poznávej ptáčky, Můj dům

Aktivity z pracovných zošitov, ktoré vymysleli architektky na materskej z česko-slovenského vydavateľstva Pipasík, sú také komplexné a originálne, že si zaslúžia vlastnú kategóriu. Autorky úplne odignorovali trendy v tomto žánri, od základu ho prekopali a šli si úplne vlastnou cestou. So Stelou si môžete vyšiť súhvezdia priloženou fosforeskujúcou niťou (recenzia tu); v Můj dům si (okrem iného) postavíte parádny 3D model domu (recenzia tu). V Poznávej ptáčky si z priložených dielikov vytvoríte a ušijete vlastný atlas najznámejších vtáčikov (viac tu). Ideálne na home office, lebo veľkú časť úloh zvládnu deti aj bez pomoci. Maria Montessori by bola spokojná. 🙂

KNIHY BEZ SLOV

Hoci naša prváčka už čítať vie, zatiaľ si väčšinou čítame len spolu. Keď na to nemám čas, občas si deti z poličky vyberú knihy, ktoré si vedia obsluhovať aj samy.

Co se skrývá v lese

Co se skrývá v lese

Je len málo kníh, ktoré spoľahlivo zabavia aj celkom malé deti. U nás takto zafungovala hostovka s farebnými lupami Co se skrývá v lese. Viac info a foto tu.

Vtáky našich lesov, Vtáky našich záhrad

Vtáky našich lesov a Vtáky našich záhrad (recenzia tu a tu) text majú, ale ani neviem, či sme ho niekedy prečítali celý. Hlavné je, že tieto knižky čvirikajú – a poriadne nahlas. Moje deti sa s nimi dokážu na chvíľu zabaviť, aj keď pokoj v dome si od týchto publikácií nesľubujte.

Apka Hravouka

Hravouka
Za fotografiu ďakujem Circus Atos

Hravouku si odkladám na najkatastrofickejšie situácie a na cesty, keď so sebou náhodou nemáme nič na čítanie. Ale keby bolo najhoršie, túto krásnu náučnú apku deťom bez výčitiek svedomia povolím aj vtedy, keď potrebujem v pokoji pracovať. Viac tu.

DETSKÉ KNIHY O DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH

Nájsť dopravné prostriedky v knihe nebol žiadny problém, cestovanie je v detských knihách dosť častý motív.

Vtáčia legenda

Vtáčia legenda

Cestovanie s deťmi môže byť nočná mora. Alebo aj nemusí. Dlhý let do dovolenkovej destinácie využili dedko s vnukom na zaujímavé rozhovory a vymýšľanie vlastných príbehov. Vladimír Král a Daniel Hevier vytvorili množstvo kníh, ale v tejto sa obaja prekonávajú. Recenzia tu.

O ôsmej na arche

Loď a najmä jej veľkosť hrá v tomto príbehu podstatnú úlohu. 🙂

Pod zemou/pod vodou

Mizielińskí majú slabosť pre čudesné dopravné prostriedky, ktoré nájdete v podzemí alebo na dne oceánskych priekop.

Emil z hôr

Cestovať sa dá aj na trampolíne. Len si na to musíte zvoliť vhodný deň. 🙂 Prečítajte si ukážku v mojej recenzii. Ďalší vtipný moment je, keď rodičia rozmaznaného dieťaťa cestujú v uchu slona. Ešte sa tu lieta na metle a prekračujú sa záhadné portály do iných svetov, cestovanie vlakom a maringotkou ani nespomínam. Až teraz som si uvedomila, že Emil z hôr je vlastne hotový road trip. Výborné čítanie na tento týždeň! Recenzia tu.

Medveď, ktorý tam nebol

Veľmi zaujímavý dopravný prostriedok má aj medveď, ktorý predtým, ako sa stal medveďom, bol svrbením. Prudko filozofická a šialene bláznivá knižka autora, ktorého zaručene poznáte, aj keď ste o tom možno nevedeli. Recenzia tu.

Máme Emu

Zázračná učiteľka Ema sa dokáže premeniť na čokoľvek, takže malí škôlkari si pocestujú. Recenzia tu.

Tri životy Maxi

Zaujímavé, táto kniha sa hodí skoro na každú tému tohtoročného Prečítaného leta. V príbehu hrá dôležitú úlohu aj električka.

Deň, keď pastelky dali výpoveď

Daniel má rád hasičské autá, ale červená pastelka je z jeho vášne už dosť unavená.

Dieťa na výmenu

Kniha pre tínedžerov. Cestuje sa tu veľa – lietadlom, autom, ale našťastie na vlak nikto nenastúpi. Viac napíšem v týždni o spánku.

Free the Lines

Mačička v chatrnom člnku a nepriateľská obrovská rybárska loď. Kto vyhrá? Recenzia tu.

Kde je Ester N?

Ester sa najprv musí tlačiť v preplnenej električke, aby vedela oceniť pokoj a ticho v prázdnych sálach galérie. Recenzia tu.

Kde žijú divé zvery

Max sa celý rok plaví na ostrov divých zverí a rok naspäť, ale keď sa vráti späť, večera je ešte teplá. 🙂 Recenzia tu.

Komodo

Plaví sa aj chlapec v nádhernej knižke Petra Sísa. Recenzia tu.

Prázdniny s Oskarem

Cesta je cieľ a o prázdninovom cestovaní to platí dvojnásobne. Recenzia tu.

Vyrob si vlastnú garáž

My máme doma verziu pre dievčatá – Vyrob si vlastný domček pre bábiky. Nálepky nám vystačili na veľký trojizbový dom a ešte ich aj dosť zvýšilo. Za málo peňazí veľa muziky: zábava s domčekom bola nielen vtedy, keď sme ho vyrábali, ale aj odvtedy doň staršia dcéra stále niečo pridáva. Záclony, koberce, nový nábytok… Nálepkami z knižky si tiež môžete ozdobiť poličku – výborná motivácia pre deti, aby si upratali.

Slovenské verzie sú už vypredané, preto dávam link na českú.

Kladka, páka a iné stroje

Sada rôznych geometrických predmetov, motúzikov, plastových šroubov a matíc a perforovanej tabule, pomocou ktorých si vytvoríte modely kladky, páky a iných strojov. 🙂 Týmto spúšťam petíciu, aby v Slovarte urobili ďalšie vydanie, niektoré kúsky z kartónu sa nám totiž už rozpadli. Táto geniálna kniha by nemala chýbať v žiadnej rodine!

Každú tému Prečítaného leta zachránia aj cestopisy. V nich sa to väčšinou dopravnými prostriedkami len tak hemží. My doma máme Mapy, Metropolis, The Big City Sticker Book (recenzia tu) a Abeceda z měst.

Bratislavčania, nezabudnite sa zahrať spoločenskú hru Poznáš Bratislavu? Rýchlosť postupu závisí od všeobecného prehľadu hráčov a – dopravnej situácie! 🙂